FORENINGEN HERREMADS FORMÅL OG VEDTÆGTER

Forside
Foreningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn og hjemsted
§ 1.
1.1. Foreningens navn er ’HERREMAD’.
1.2. Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune.
1.3. Foreningens adresse er formandens adresse.

Formål
§ 2.
2.1. Foreningens formål er at udbrede mænds kendskab til madlavning, dels ved at foranstalte oplysende aktiviteter om emnet og dels ved at arrangere madlavningskurser - med eller uden eksterne
instruktører - til indlæring af madlavning i praksis.
2.2. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

2.
3. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Foreningens drift
§3
3.1. Foreningens drift finansieres gennem kontingent.

3.
2 Foreningens eventuelle overskud kan kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Medlemmer
§4.
4.1. Både aktive og passive medlemmer kan optages i foreningen. Ved aktive medlemmer forstås medlemmer, som deltager på et af foreningens madlavningskurser, medens passive medlemmer er medlemmer, som ikke deltager på madlavningsholdene, men har adgang til foreningens øvrige tilbud og aktiviteter, såsom rejser, vinsmagningsarrangementer etc.
4.2. Foreningens medlemskreds begrænses til mænd bosiddende i Århus Kommune. Der kan søges om medlemskab ved henvendelse til bestyrelsen, og bestyrelsen afgør suverænt hvem og hvor mange, der kan optages som medlemmer med skyldig hensyntagen til foreningens kapacitet i form af lokaler m.v.
Kontingent
§ 5.
5.1. Det til foreningens drift nødvendige beløb fastsættes på generalforsamlingen. 
5.2. Kontingentet opkræves af bestyrelsen for det pågældende regnskabsår, så snart beløbet er fastsat af generalforsamlingen.
Foreningens ledelse
§6
6.1. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Generalforsamling
§7
7.1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar, dog holdes den første ordinære generalforsamling i februar 2006.
7.2. Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden med en frist af 3 uger.
7.3. Dagsorden:
1. Valg af dirigent uden for bestyrelsen
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren     1) aflægger det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse
                           2) fremlægger budget for det nye år
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
         a) formand vælges i lige år for en periode på 2 år
         b) næstformand vælges i ulige år for en periode på 2 år
         c) kasserer vælges i lige år for en periode på 2 år
         d) 2 andre medlemmer vælges for en periode på 2 år, det ene medlem vælges i lige år, og det andet medlem vælges i ulige år
          e) i forbindelse med vedtægtsændring vedtaget på den ordinære 
   
                generalforsamling
den 5. februar 2008 gælder det dog, at begge de under (d) nævnte medlemmer vælges på generalforsamlingen den 5. februar 2008, det ene medlem for en periode på 2 år, det andet medlem for en periode på 1 år
7. Valg af 1 revisor for en periode på 2 år og 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år
8. Eventuelt
7.4. Der tages referat af generalforsamlingen, som ledes af den valgte dirigent. Referatet godkendes
af dirigenten og såvel den afgående som tiltrædende formand. Dirigentens stemme er afgørende.
7.5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden 3. januar.
7.6. Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeafgivning
§ 8.
Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer. Aktive medlemmer har hver 2 stemmer, og passive medlemmer har hver 1 stemme. Generalforsamlingen
træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, jfr. dog bestemmelserne i §§ 15 og 16. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.
9.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller såfremt ¼ af medlemmerne med
en motiveret dagsorden anmoder herom.
9.2. Bestyrelsen indkalder herefter inden 4 uger til den ekstraordinære generalforsamling med 14
dages varsel med angivelse af dagsorden og hertil hørende bilag.

Bestyrelsen
§ 10.
10.1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, som tillige fungerer som sekretær, en kasserer
og 2 andre medlemmer, i alt 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen som anført i §7, stk. 7.3, punkt 6.
10.2. Valgene gælder for 2 år. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis af hensyn
til kontinuiteten i bestyrelsen.
10.3. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Bestyrelsens opgaver og virke
§11
11.1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
11.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud,
for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
11.3. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
11.4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
11.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
11.6. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af alle bestyrelsens medlemmer.
11.7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens - eller i dennes forfald næstformandens - stemme udslagsgivende.
11.8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
11.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
Budget, ansøgning, regnskab og revision
§ 12.
12.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
12.2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog gælder det, at det første regnskabsår omfatter perioden fra foreningens stiftelse til den 31. december 2005.
12.3. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
12.4. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
12.5. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.
12.6. Ved samlede tilskud på under 25.000,00 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op - eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
12.7. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med vedlagte regnskabsinstruks for foreninger, der modtager tilskud for under 25.000,00 kr.
12.8. Århus Kommune foretager stikprøvekontrol.
12.9. Ved samlede tilskud på 25.000,00 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
12.10 De generalforsamlingsvalgte revisorer kontrollerer regnskabets rigtighed og påser at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger. Revisoren påtegner regnskabet.
12.11. Revisoren har ret til uanmeldte kasseeftersyn.
Tegningsret
§ 13
13.1. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
 
Hæftelse
§ 14
14.1. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
14.2. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.
 
Vedtægtsændringer
§ 15
15.1. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
15.2. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.
Opløsning
§ 16.
16.1. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal med mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
16.2. Opløses foreningen overgår evt. nettoformue til almennyttige formål indenfor folkeoplysningens
område som bestemt af den opløsende generalforsamling.  

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2005 med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. februar 2008, på den ekstraordinære generalforsamling den 9. november 2010 og på den ordinære generalforsamling 21. februar 2012.

I bestyrelsen:

Henrik Rasmussen - Per Istrup - Carlo Vestergaard - Niels Teichmann - Ole Pedersen